Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego
Domki-Weekend

Szanowni Państwo, serdecznie witamy w Ośrodku Wypoczynkowym "Domki-Weekend".
Mamy nadzieję, że z pomocą niniejszego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie z pobytu na terenie naszego Ośrodka i jednocześnie jego sprawną organizację.

 1. Dokonując zapłaty zadatku najemca potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 2. Najemca oraz osoby zamieszkujące w domku wraz z najemcą zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a także do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, do przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych.
 3. Wstępną rezerwację potwierdzamy przez dokonanie wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości pobytu. W razie rezygnacji z pobytu - zadatku nie zwracamy!
  W przypadku braku wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie, rezerwację uznaje się za nieważną.
 4. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w naszym Ośrodku - tylko pod opieką dorosłych!
 5. Podczas dokonywania formalności związanych z pobytem w Ośrodku należy okazać właścicielowi ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymację studencką).
 6. Oddanie domku następuje po dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją i opłaty klimatycznej.
 7. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 a kończy o 10:00.
 8. W domkach panuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu!
 9. Osoby rozpalające ognisko lub grilla są zobowiązane do jego ugaszenia.
 10. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 do 7:00 rano. Osoby zakłócające spokój i porządek mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 11. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających
  • które zachowują się agresywnie lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny

 12. W obiekcie zabronione jest zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody właściciela ośrodka.
 13. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania domku w czystości i uprzątnięcia go przed oddaniem kluczy na koniec pobytu.
 14. Zakaz smażenia ryb w domku.
 15. Jakiekolwiek usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku należy niezwłocznie zgłaszać właścicielowi Ośrodka. Szkody wynikłe z winy wynajmującego rozliczamy na miejscu.
 16. Za zagubione lub uszkodzone przedmioty oddane do użytkowania przez Ośrodek, wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 17. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 18. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy i pozostawione w nich rzeczy.
 19. Osoby nie będące wczasowiczami, a przebywające w nim po godz. 22:00 zobowiązane są do jego opuszczenia.
 20. W naszym Ośrodku nie akceptujemy pobytu zwierząt.
 21. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Odpowiedzialność za dzieci przebywające na placu zabaw ponoszą rodzice.
 22. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 23. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać właścicielowi Ośrodka.
 24. Właściciele Ośrodka nie odpowiadają za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nich nie zależne, np. przerwy w dostawie wody czy prądu.
 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują właściciele Ośrodka.

----------------------------------

Klauzula informacyjna do Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616]9 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), uprzejmie informujemy:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma:

Katarzyna Bortel Domki-Weekend
ul.Wesola 6
47-400 Raciborz


2. Podstawę przetwarzania danych stanowi art, 6 ust. l pkt a RODO.
3. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi, proszę kontaktować się pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub przesłać korespondencję na wskazany wyżej adres siedzimy Administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są
– w celu realizacji usługi noclegowej , świadczonej na Pani/Pana rzecz w ośrodku

Domki-Weekend
ul. Misia Uszatka 21
76-107 RUSINOWO,

oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem tych usług,
– w celu poboru i rozliczenia opłaty miejscowej, za energię elektryczną i dodatkowych opłat wskazanych w cenniku, związanej z Pani/Pana pobytem w
Domki-Weekend w Rusinowie.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usługi noclegowej świadczonej na Pani/Pana rzecz w Domki-Weekend w Rusinowie, oraz okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, związanych ze świadczeniem tych usług, przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do przenoszenia danych.
Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, nie będą przekazywane osobom trzecim oraz
Administrator dochowa należytej staranności w celu zabezpieczenia tych danych.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na Przetwarzanie danych – do jej wycofania.
Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującymi Przepisami, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).